Available courses

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Course modified date: 10 May 2023
 • Enrolled students: 122
Đại số

Đại số

Course modified date: 5 May 2023
 • Enrolled students: 54
Nhập môn Công nghệ phần mềm

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: 90
Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: 82
Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: 88
Kiến trúc máy tính

Kiến trúc máy tính

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: 76
Toán rời rạc 2

Toán rời rạc 2

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: 89
Mạng máy tính

Mạng máy tính

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: 67
Ngôn ngữ lập trình C++

Ngôn ngữ lập trình C++

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: 97
Tin học cơ sở 1

Tin học cơ sở 1

Course modified date: 24 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Tin học cơ sở 2

Tin học cơ sở 2

Course modified date: 24 Apr 2023
 • Enrolled students: 76
Xử lý Tín hiệu số

Xử lý Tín hiệu số

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Kỹ thuật siêu cao tần

Kỹ thuật siêu cao tần

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Lý thuyết Truyền tin

Lý thuyết Truyền tin

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Điện tử số

Điện tử số

Course modified date: 25 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Tin học cơ sở 1

Tin học cơ sở 1

Course modified date: 24 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Kinh tế lượng

Kinh tế lượng

Course modified date: 5 Dec 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Triết học Mác - Lênin

Triết học Mác - Lênin

Course modified date: 4 May 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Hành vi khách hàng

Hành vi khách hàng

Course modified date: 11 May 2023
 • Enrolled students: 5
Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Internet và Ứng dụng trong kinh doanh

Internet và Ứng dụng trong kinh doanh

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: 20
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Marketing căn bản

Marketing căn bản

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Quản trị Marketing

Quản trị Marketing

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Quản trị học

Quản trị học

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: 17
Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Course modified date: 26 Apr 2023
 • Enrolled students: 118